Home > privacy beleid

Privacy beleid

Als zorgorganisatie waar een grote groep medewerkers samen met vrijwilligers 24/7 ondersteuning bieden aan meer dan 4.700 ouderen, hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is nodig voor onze zorg- en dienstverlening en als werkgever.

Bij het vastleggen van gegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers is de bescherming van de privacy van essentieel belang. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Verwerken van persoonsgegevens, twee begrippen

  • Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu, een persoon. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum.
  • We hebben te maken met privacy regels zodra we persoonsgegevens ‘verwerken’ of laten ‘verwerken’. Verwerken is als gegevens worden bijgewerkt, verzameld, vastgelegd, geordend en bewaard, maar ook spreken we van verwerken als we enkel gegevens raadplegen of vernietigen.

Geldende wet

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij alleen die gegevens gebruiken voor het verlenen van zorg, de bijbehorende administratie en organisatie van het werk. We verwerken alleen die gegevens die overeenkomen met het doel waarvoor we ze nodig hebben, zoals het gebruik van gegevens voor de zorgverlening aan onze cliënten, afhandeling van administratie en kwaliteitsonderzoek. In enkele specifieke gevallen zijn wij verplicht gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer een cliënt, medewerker of vrijwilliger informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van gegevens om een reactie te kunnen geven.

Veiligheid en bescherming

Wij zorgen ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn tegen inbreuk van derden. We hebben hiervoor organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Alle computers en programma’s zijn beschermd met een persoonlijk wachtwoord.

Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is voor het verlenen van de zorg, de arbeidsovereenkomst en zolang de wet ons verplicht om gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wat betreft medische gegevens, bewaren wij die normaal gedurende 15 jaar.

Inzicht

Alleen de zorgverleners en medici die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg-, dienstverlening en/of behandeling kunnen gegevens raadplegen.

Sommige persoonsgegevens, zoals medische gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden ook bijzondere regels. Op al onze medewerkers in de zorg en behandeling rust hiertoe een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.

Verwerking door anderen

Soms vragen wij aan anderen om persoonsgegevens te verwerken. We wisselen bepaalde gegevens uit met bijvoorbeeld andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, behandelaren, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na toestemming.

Met alle anderen die voor ons gegevens verwerken (zorgverleners zoals hierboven geschetst, ICT-leveranciers, en andere betrokkenen zoals zorgfinanciers) hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met de gegevens, geheimhouding en beveiliging. Dit hebben we vastgelegd in onze eigen verwerkingsovereenkomst.

Een voorbeeld van onze Verwerkersovereenkomst vindt u hier.

Wanneer het ondanks onze maatregelen gebeuren dat derden ongeautomatiseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht om uw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u daarnaast het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Uw rechten ten aanzien van het (medisch) zorgdossier zijn:

  • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen een eigen verklaring in uw dossier
  • Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden)

Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hiervoor contact opnemen met uw contactverzorgende, leidinggevende of onze Functionaris Gegevensbescherming.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde server of die van een derde partij.

Wij onderscheiden drie soorten cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van Vitalis Residentiële Woonvormen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Vitalis Residentiële Woonvormen hiermee de werking van de website.

Vitalis Residentiële Woonvormen probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Vitalis Residentiële Woonvormen maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Vitalis Residentiële Woonvormen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring.

Wij hebben geen controle op hetgeen eventuele derde partijen met uw gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). U kunt bij ons navraag doen via het contactformulier.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Vitalis Residentiële Woonvormen ook gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, en om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welk pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Klachten, vragen, reacties

Als u klachten, een vraag of een reactie heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: mevr. Drs. Jet Sporken (j.sporken@vitalisgroep.nl).

Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Vitalis of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement Vitalis Residentiële Woonvormen, Eindhoven, mei 2018